01

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο αναλυτικός προσδιορισμός της σύστασης ενός υγρού ή στερεού αποβλήτου ή ιλύος είναι σημαντικός για το σχεδιασμό μιας μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας αλλά και για τον έλεγχο καταλληλότητας διάθεσης σε κάποια υφιστάμενη εγκατάσταση. Οι αναλύσεις παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και αποφεύγονται δυσμενείς καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οφείλονται στην παρουσία τοξικών συστατικών, σε έλλειψη θρεπτικών, ή στη συσσώρευση οργανικών. Επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας εντελώς δωρεάν δείγμα για ανάλυση.

Χαρακτηρισμός αποβλήτων
Αναερόβια χώνευση

02

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Ο προσδιορισμός του δυναμικού παραγωγής βιοαερίου ενός υγρού ή στερεού αποβλήτου ή ιλύος γίνεται σε αναερόβιους αντιδραστήρες εργαστηριακής κλίμακας (batch reactors) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας (ανάδευση, pH, θερμοκρασία, θρεπτικά, φόρτιση, κλπ). Κατά περίπτωση μπορεί να λάβει χώρα η επιθυμητή από τον πελάτη προ-επεξεργασία του υποστρώματος ή/ και η χρήση συγκεκριμένης προέλευσης εμβολίασμα. Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων υπολογίζονται η απόδοση βιοαερίου (biogas yield), ο ρυθμός κατανάλωσης υποστρώματος, η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο καθώς και η ύπαρξη ή μη παρεμπόδισης (inhibition).

03

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η προσομοίωση των διεργασιών ενός συστήματος επεξεργασίας υγρών ή στερεών αποβλήτων ή ιλύος, γίνεται για την παραλαβή των δεδομένων σχεδιασμού της εγκατάστασης , ή την αξιολόγηση λειτουργίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε υφιστάμενες μονάδες. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας πιλοτικής μονάδας ή ενός βιομηχανικού πρωτοτύπου και την λειτουργία του κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες παροχής, ρυθμού οργανικής φόρτισης και θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται αφορούν τόσο τη σύσταση των αποβλήτων και την απόδοση του συστήματος προ-επεξεργασίας, όσο και τον ρυθμό παραγωγής βιοαερίου, την ποιότητα της τελικής εκροής, τις απαιτήσεις σε θρεπτικά, τις ανάγκες για ρύθμιση pH, κλπ. Η διάρκεια των πιλοτικών μελετών κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως και ένα έτος.

Συνεχη πειράματα
Compact Αναερόβιος χωνευτης

04

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η act4energy παρέχει υπηρεσίες τόσο για την εκκίνηση όσο και τη λειτουργία σε πλήρη δυναμικότητα, εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν (α) το χαρακτηρισμό των εισερχόμενων αποβλήτων (φυσικοχημικές παράμετροι, δυναμικό παραγωγής βιοαερίου), (β) τον προσδιορισμό της ενεργότητας της αναερόβιας βιομάζας και (γ) τον ποιοτικό έλεγχο της τελικής εκροής (χωνεμένο υπόλειμμα). Η επιλογή των  αναλυτικών παραμέτρων διαμορφώνεται μετά από μελέτη της εκάστοτε περίπτωσης.