Έλεγχος απόδοσης και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας χημικού καθαρισμού

Αντικείμενο του έργου ήταν ο έλεγχος απόδοσης και η βελτιστοποίηση λειτουργίας της μονάδας χημικού καθαρισμού αποβλήτων της εταιρίας Benjamine Moore Mediterranean στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής με στόχο την επίτευξη των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν τα εξής :

 

  1. Χαρακτηρισμός των παραγόμενων αποβλήτων,

  2. Βελτιστοποίηση της διεργασίας κροκίδωσης - συσσωμάτωσης σε εργαστηριακή κλίμακα και

  3. Διαμόρφωση της τελικής πρότασης και σχετικών οδηγιών.