Ανάπτυξη τεχνολογίας καθαρισμού βιοαερίου από το υδρόθειο

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη τεχνολογίας βιολογικής πλυντηρίδας για τον καθαρισμό του βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια χώνευση.

 

Στα πλαίσια του έργου έγιναν οι εξής δράσεις:

  1. Χαρακτηρισμός του παραγόμενου βιοαερίου ως προς το περιεχόμενο σε μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρόθειο,

  2. Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας συνεχούς λειτουργίας για τον καθαρισμό βιοαερίου προερχόμενο από αναερόβιο αντιδραστήρα πλήρους κλίμακας και

  3. Σχεδιασμός βιομηχανικού πρωτοτύπου.

20180809_124743.jpg