Ανάπτυξη τεχνολογίας προχωρημένης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός βιομηχανικού πρωτοτύπου για την προχωρημένη επεξεργασία των παραγόμενων στραγγισμάτων από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 

  1. Χαρακτηρισμός των στραγγισμάτων μετά από την αερόβια βιολογική επεξεργασία,

  2. Διερεύνηση της διεργασίας κροκίδωσης - συσσωμάτωσης σε εργαστηριακή κλίμακα και

  3. Σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικού πρωτοτύπου για τη συνεχή κροκίδωση - συσσωμάτωση - καθίζηση των βιολογικά επεξεργασμένων διασταλλαγμάτων.

biogas

Σύστημα στραγγιδίων