ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Τα ελαιουργικά απόβλητα (Olive Mill Wastewater - OMW) αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα για τις χώρες που παράγουν ελαιόλαδο, κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου τους και της υψηλής περιεκτικότητας σε οργανικά συστατικά. Η Ελλάδα είναι τρίτη παγκοσμίως χώρα - παραγωγός ελαιόλαδου, με ετήσιες ποσότητες που ανέρχονται στους 400.000 τόνους σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο όγκος των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων (OMW) εξαρτάται από τον τύπο του ελαιοτριβείου και κυμαίνεται για τα τριφασικά ελαιοτριβεία από 1 έως 1,6 m3 ανά τόνο καρπών ελιάς ενώ για τα διφασικά είναι περίπου 0.25 m3. 

Χαρακτηριστικά ελαιουργικών αποβλήτων

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων, πολλά από τα οποία καθιστούν δύσκολη τη βιολογική τους επεξεργασία είναι τα εξής:

  • Έντονο ιώδες προς σκούρο καφέ χρώμα

  • Η δυνατή μυρωδιά ελαιόλαδου

  • Πολύ υψηλές τιμές COD έως και 220g/L

  • Ελαφρώς όξινο pH μεταξύ 4 και 6

  • Υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα

  • Υψηλή περιεκτικότητα στερεών υλικών

  • Υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ουσιών

Επεξεργασία ελαιουργικών αποβλήτων

Για την επεξεργασία των ελαιουργικών υγρών αποβλήτων έχουν προταθεί και αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι. Στην Ελλάδα γίνεται συνήθως χρήση εδαφοδεξαμενών σταθεροποίησης/ εξάτμισης όπου το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα σε ελαιώνες ή άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η αναερόβια χώνευση πλεονεκτεί έναντι των άλλων συστημάτων επεξεργασίας καθώς παρέχει το βασικό πλεονέκτημα της ανάκτησης ενέργειας με την μορφή βιοαερίου. Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας ελαιουργικών αποβλήτων μπορεί να επιτύχει αποδόσεις βιοαερίου της τάξης των 0.45 m3 βιοαερίου / kg COD.

Βιβλιογραφία:

  • Α. Koumara, E. Kiatipis, A. Eftaxias, V. Diamantis, A. Aivasidis. 2018. Feasibility of separated-phase anaerobic digestion for biogas production from olive mill waste water. In: Proc. 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 13-16 June 2018, Naxos, Greece.

  • Α. Κουμαρά, Ε. Κιατίπης, Α. Ευταξίας, Β. Διαμαντής, Α. Αϊβαζίδης. 2017. Αναερόβια επεξεργασία οξεοποιημένων ελαιουργικών αποβλήτων σε αντιδραστήρα επαφής (Contact process). 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 14-15 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα.

  • Diamantis V., Erguder T.H., Aivasidis A., Verstraete W., Voudrias A. (2013) Wastewater disposal to landfill-sites: a synergistic solution for centralized management of olive mill wastewater and enhanced production of landfill gas. Journal of Environmental Management 128, 427-434.