Έλεγχος απόδοσης compact μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Η εταιρία Σύρμος - Λεβαντής ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή πλαστικών δεξαμενών περισσότερο από 45 χρόνια. Έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει μια compact εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων συνεχούς ροής, η οποία περιλαμβάνει τα στάδια της πρωτοβάθμιας καθίζησης, κοσκίνισης, αερισμό, δευτεροβάθμια καθίζηση και απολύμανση σε μία ενιαία κατασκευή. Αντικείμενο του έργου ήταν ο έλεγχος απόδοσης και η πιθανή βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν τα εξής:

  1. Xαρακτηρισμό των αστικών λυμάτων με αναλύσεις,

  2. Λειτουργία του συστήματος με πραγματικά οικιακά λύματα σε διαφορετικές συνθήκες φόρτισης,

  3. Έλεγχος ποιότητας της τελικής εκροής και

  4. Διαμόρφωση της τελικής πρότασης και σχετικών οδηγιών.

Compact αερόβιο σύστημα επεξργασίας αστικών λυμάτων