βιοαέριο

Process development for anaerobic digestion of high oil and grease rendering wastewater
Process development for biogas production from winery by-products
Process development for biological H2S oxidation and biogas purification
Process monitoring and optimization of a compact sewage treatment plant
Process development for advanced landfill-leachate treatment
Data processing and analytics for a high-rate anaerobic bioreactor
Process development for high-rate acidification of cheese industry effluents
Process optimization for a physicochemical wastewater treatment facility

 Κύριοι συνεργάτες:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δ.Π.Θ., Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Greece

info@act4energy.com | Τηλ./Φαξ.: 2541 0 79376 | Κιν: +30 697 640 2934 | +30 697 768 4879 |