Ανάπτυξη τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων οινοποίησης

Τα απόβλητα που παράγονται από την οινοποίηση σταφυλιών αποτελούν σημαντικό ποσοστό των εισερχόμενων πρώτων υλών και έχουν υψηλό οργανικό φορτίο. Η διαχείριση αυτών περιλαμβάνει ως επί το πλείστον την κομποστοποίηση των υλικών και τη διάθεσή τους σε αμπελώνες ή άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα της οινοποίησης σταφυλιών προσαρμοσμένη σε επίπεδο επιχείρησης.

 

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

  1. Χαρακτηρισμός των αποβλήτων της οινοποίησης σταφυλιών,

  2. Μελέτη των διεργασιών υδρόλυσης / εκχύλισης των στεμφύλων,

  3. Μελέτη αναερόβιας αποικοδομησιμότητας εκχυλισμάτων και οινολασπών,

  4. Εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής μονάδας για την συνεχή αναερόβια χώνευση οινολάσπης, 

  5. Σχεδιασμός βιομηχανικού πρωτοτύπου.

Απόβλητα οινοποίησης