Χαρακτηρισμός Υποστρωμάτων

ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναερόβια επεξεργασία και διαχείριση λυμάτων

Καθαρισμός δύσοσμου αέρα

Ανάλυση δεδομένων